fbpx

Általános szerződési feltételek

1. A felhasználás általános feltételei
A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Dóka Bálint (egyéni vállalkozó, címe: 21097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. ép.: C em.: 4 ajtó: 11., továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.azencegem.hu honlap és aloldalai (a továbbiakban: Honlap) útján elérhetővé tett tartalomhoz történő hozzáférésre és szolgáltatások (tartalom és szolgáltatások együttes megnevezése a továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybe vételére vonatkozó feltételeket tartalmazza.

A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést) regisztrációtól függetlenül Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Feltételeket, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A Honlap és a Szolgáltatások használatára vonatkozó, jelen Feltételekkel hivatkozott további tájékoztatások (pl: Adatvédelmi nyilatkozat) a Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. Jelen Feltételek visszavonásig vagy módosításig érvényesek. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételek módosítására, erről a Honlapon ad tájékoztatást a Felhasználónak. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Feltételeket.

2. Regisztráció, adatközlés
A Szolgáltatás egyes elemeinek használata regisztrációhoz vagy önkéntes adatközléshez (a továbbiakban Regisztráció) kötött. A Regisztrációval Felhasználó kifejezetten és önkéntesen beleegyezik adatai kezeléséhez, melynek részleteiről a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata rendelkezik. A Felhasználó általi hiányos, téves tartalmú Regisztrációért, az ebből eredő következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Feltételek megszegése esetén a Regisztráció törölhető és ezáltal egyes Szolgáltatások elérése felfüggesztésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a regisztráció törlésével összefüggő minden hátrányos következményért. A Felhasználó a Regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeire (különösen: email címére, telefonszámára, postai címére) a Szolgáltató reklám és / vagy tájékoztató tartalmú, valamint a Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggő technikai jellegű üzeneteket küldjön az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználók személyes adatnak minősülő illetve egyéb azonosító adatait harmadik fél részére elektronikus úton továbbítani, ezen harmadik fél által nyújtott, Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítéséhez.

3. A Szolgáltatás alapelemei
A Szolgáltatás célja a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató és üzleti partnerei tevékenységéről, valamint az is, hogy a Szolgáltató fogadja az ezekre vonatkozó felhasználói visszajelzéseket. A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik fél által előállított, szerzői jogi védelem alatt álló szöveges-,audiovizuális- és multimédiás tartalmak hozzáférhetővé tételével, más tartalomszolgáltatók által közzétett tartalmak jogszerű közzétételével, és más szolgáltatások biztosításával valósul meg. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetésére és üzemeltetésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2011. évi VCIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, közvetítő szolgáltatóként az Ektv. rendelkezéseivel összhangban automatikusan nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, de ezt, illetve a tartalom szerkesztésének (törlésének) jogát fenntartja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely formai vagy tartalmi elemét bármikor előzetes egyeztetés nélkül módosítsa vagy megszűntesse, azok működését megváltoztassa, azon harmadik fél hirdetését vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

4. Szolgáltatás egyes elemei
A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön szabályzatot kiadni, az alábbi általános rendelkezések mellett. Le- és feltöltés a Honlap használatával A letöltésre elérhetővé tett alkalmazások, dokumentumok tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, az ezek által esetlegesen okozott kárral kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a feltöltéssel korlátlan felelősséget vállal azért, hogy általa hozzáférhetővé tett tartalom (alkalmazás, dokumentum, kép, ábra egyéb audiovizuális alkotások, stb. – a továbbiakban Felhasználói Tartalom) szabad felhasználású vagy annak közzétételéhez valamennyi jogosultsággal rendelkezik, tehát az harmadik fél engedélye, hozzájárulása nélkül szabadon használható, módosítható, tanulmányozható, terjeszthető és módosítható. Hírlevél A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrált Felhasználók részére Hírlevelet küldjön, mely a Felhasználó külön engedélye nélkül kereskedelmi reklámot is tartalmazhat.

Hozzászólások
A Felhasználónak a Honlap útján továbbított tény- és egyéb állításai, ott közölt véleménye, megnyilvánulásai (összefoglaló elnevezéssel: hozzászólásai) mások jogait és jogos érdekeit nem sérthetik. A Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom szerkesztésére, törlésére. Más honlapra mutató hivatkozások Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Honlapon hivatkozott weboldal vagy a hivatkozás önmagában harmadik fél jogait vagy hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. A Szolgáltató a hivatkozások illetve a hivatkozott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

5. A Szolgáltatás jogsértő felhasználása és következményei
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik fél, más Felhasználók és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, a Feltételek betartása mellett használható. Tilos bármely tevékenység, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását célozza, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A Feltételeket sértő vagy egyéb visszaélésszerű felhasználói magatartás esetén a Szolgáltató- jelen Feltételekben foglalt következmények alkalmazásán túl- jogosult megtenni a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Felhasználóval (a szabály megsértőjével) szemben. A Honlap tartalma és az egyes Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A Honlap tartalma a rendeltetésszerű használat körébe tartozó olvasáson, megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, nem-kereskedelmi célú adattároláson és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A Honlap tartalmának átvétele kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett körben (regisztráció nélkül hozzáférhető tartalom) és változatlan, hiánytalan formában, forrásmegjelöléssel és a tartalomra mutató hivatkozást elhelyezésével történhet.

6. A Szolgáltató felelősségének kizárása
A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelenlegi, Felhasználó által megismert formájában, ingyenes, bárki által hozzáférhetően nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatást üzemeltetése során használt szoftver- és annak keretében elérhető tartalmi elemek pontosságáért, teljességéért és hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó eszközében, szoftvereiben keletkezett károsodásokért és ezek következményeiért (pl: hálózati/ adattovábbítási hiba vagy kimaradás, Szolgáltató vagy Felhasználó oldali technikai hiba, kártékony programok, személyek tevékenysége). A Honlap használatával kapcsolatos magatartásért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által jogszabályt vagy valamely szabályzatot, jelen Feltételeket sértő Felhasználói Tartalommal, hozzászólással vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár illetve sérelemdíj vonatkozásában. Amennyiben a Felhasználó magatartására tekintettel bármely hatóság, bíróság vagy harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles teljes körűen együttműködni a Szolgáltatóval a hátrányos jogkövetkezmények elhárítása érdekében, valamint köteles mentesíteni minden olyan közvetlenül vagy közvetetten jelentkező hátrányos jogkövetkezmény alól (különösen: kártérítés vagy sérelemdíj fizetésének kötelezettsége), amely a Szolgáltatót a Felhasználó magatartásával összefüggésben terheli.

 

Most elérhető

50% kedvezménnyel

yoast seo

tovább a fizetéshez

December 12-ig